فهرست اصلی

حدود اختیارات و وظایف شوراهای انضباطی دانشگاه و شورای مركزی انضباطی

« بسمه تعالی »

وَالمُؤمِنُونَ وَ المُؤمِنَاتُ بَعضُهُم اَولِیَاءُ بَعضٍ یَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ یَنهَونَ عَنِ المُنکَرِ

( آیه 71 سوره توبه )

 

اگر دانشگاه اصلاح شود ، مملکت اصلاح می شود . («مام خمینی «ره)

 به منظور تحکیم و تثبیت ارزش های اسلامی در محیط دانشگاهها و قطع وابستگی کامل از فرهنگ مبتذل غرب و تحقق بخشیدن به وصایای شهدای راه حق و دستیابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، بر تمامی دانشجویان فرض است که ضمن رعایت کلیه مقررات اداری و آموزشی و سایر قوانین نظام جمهوری اسلامی در محیط دانشگاهها موارد مشروحه ذیل را دقیقاً رعایت نمایند و در صورت داشتن تخلفات ذیل طبق شیوه نامه اجرایی انضباطی با فرد خاطی برخورد خواهد شد .


ماده 1:تفكيك تنبيهات

به منظور استناد و تطبیق دقیق تر احكام انضباطی تنبیهات ماده 7 آیین نامه بصورت زیر تفكیك می شوند:

الف - تنبیهاتی كه با حكم شوراهای انضباطی دانشگاه یا شورای مركزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود.

1. اخطار شفاهی

2. تذكر كتبی بدون درج در پرونده دانشجو

3. اخطار كتبی بدون درج در پرونده دانشجو

4. تذكر كتبی و درج در پرونده دانشجو

5. توبیخ كتبی و درج در پرونده دانشجو

6. دادن نمره 0.25در درس یا امتحان مربوط به تخلف

7. محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یك ماه تا طول باقیمانده از تحصیل

8. دریافت خسارت از دانشجو در مواردی كه تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد

9.منع موقت از تحصیل به مدت یك نیمسال بدون احتساب سنوات

10. منع موقت از تحصیل به مدت یك نیمسال

11. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات

12. منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

ب - تنبیهاتی كه فقط با حكم شورای مركزی انضباطی نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود:

13. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات

14. منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات

15. منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات

16. منع موقت از تحصیل به مدت چها نیمسال با احتساب سنوات

17. تغییر محل تحصیل دانشجو (همراه با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم)

18. تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه

19. اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودی

20. اخراج و محرومیت از تحصیل در كلیه دانشگاهها از 1 تا 3 سال

تبصره 1: صدور احكام تركیبی در مورد یك تخلف تنها بصورت تركیب تنبیهات بندهای 6 تا 8 با یكی از دیگر بندها و نیز تركیب تنبیهات بندهای 17 و 18 با هر یك از بندهای 9 تا 16 مجاز است.

تبصره 2: تركیب احكام تعلیقی با سایر تنبیهات مندرج در كلیه بندها مجاز است. دو تبصره فوق بر كلیه موارد تخلفات مندرج در ماده 2 از این بخش جاری است مشروط بر آنكه از محدوده تنبیهات تعیین شده در آنها خارج نشود.

تبصره 3: چنانچه متخلف در یك موضوع واحد مرتكب تخلفات متعدد شده باشد، تنها شدیدترین تنبیه مربوط به یكی از تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال می شود و اعمال تنبیهات مربوط به سایر تخلفات مجاز نیست.

تبصره 4: در هر یك از بندهای 11 الی 16 می توان برخی از نیمسالهای منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت.

تبصره 5: صدور حكم انضباطی از بندهای 9 تا 18 در خصوص دانشجویانی كه كلیه واحدهای درسی خود را گذرانده اند موضوعیت ندارد و به صورت تاخیر در تحویل مدرك پایان نامه میتوان اعمال نمود.

تبصره 6: در خصوص ارائه خدمات و تسهیلات دانشگاهی به دانشجویانی كه به یكی از تنبیهات بندهای 9 تا 18 محكوم شده اند، طبق آیین نامه های مربوط عمل می شود.


ماده2:تفكيك تخلفات و تخصيص تنبيهات

الف - رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل). 1/الف - تهدید، تطمیع، توهین، فحاشی، هتاكی، افتراء

1/1/الف - تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت

1/2/الف - تطمیع برای ارتكاب جرائم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه یا اخاذی

1/3/الف - توهین یا فحاشی یا هتك حرمت

1/4/الف - افتراء یا نشر

مرتكب هر یك از بندهای فوق به یكی از بندهای 3 تا 9 ماده 1 شیوه نامه محكوم می شود. در صورتی كه شاكی یكی از اعضای هیات علمی یا مسئولان یا كارمندان دانشگاه باشد یا در صورت تكرار تنبیه می تواند از بندهای 9 تا 12 صادر شده و در صورت تكرار تا بند 14 تشدید شود.

2/الف - ضرب و جرح

در صورت وجود شاكی مرتكب به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 9 (بجز بند 6) محكوم می شود. در صورتی كه مضروب یكی از اعضای هیات علمی یا مسئولان یا كارمندان دانشگاه باشد، یا در صورت تكرار تنبیه می تواند تا بند 13 تشدید شود. در صورتی كه میزان ضرب و جرح بسیار شدید باشد تنبیه می تواند متناسب با مورد تا بند 16 تشدید شود.

3/الف - جعل

3/1/الف - جعل اسناد دولتی (خارج از دانشگاه) :

در صورت محكومیت قضایی، دانشگاه می تواند متخلف را متناسب با احكام قضائی كه در مورد وی صادر شده باشد، به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 5 تا 12 (بجز بند 6) محكوم كند.

3/2/الف - جعل امضای اساتید یا مسئولان دانشگاه:

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محكوم می شود. در صورتی كه جعل منجر به تحصیل نمره قبولی در دروس دانشگاهی نیز شده باشد متخلف به بند 6 و یكی از تنبیهات بندهای 7 تا 10 محكوم می شود.

3/3/الف - ارائه اسناد جعلی به دانشگاه:

متخلف، به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محكوم می شود. در صورتی كه سند جعلی منجر به قبولی دروس دانشگاهی یا تغییر در نمره باشد، متخلف به مجازات بند 6 و یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محكوم می شود و در صورتی كه سند جعلی منجر به پذیرفته شدن وی در دانشگاه شده باشد علاوه بر گزارش به هیات مركز گزینش دانشجو به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 13 تا 20 محكوم می شود.

3/4/الف - جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از استفاده مكتوب یا نرم افزاری)

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محكوم می شود و در صورتی كه مدرك مجعول گواهی گذراندن واحدهای درسی دانشگاه باشد، علاوه بر اجرای بند 6 در مورد آن دروس، متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محكوم می شود. در صورتی كه متخلف، گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل را جعل نماید به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 11 ، 12 یا 15 تا 18 محكوم می شود.

3/5/الف - جعل عنوان

چنانچه متخلف عنوان یكی از مسئولان داخل یا خارج از دانشگاه را بطور شفاهی یا كتبی جعل و مورد استفاده قرار داده باشد، به یكی از بندهای 3 تا 5 و در صورتیكه متخلف از جعل عنوان منتفع شده باشد، به یكی از بندهای 7 تا 10 محكوم می شود.

4/الف - سرقت

4/1/الف - سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه :

متخلف به یكی از بندهای 2 تا 5 و بند 8 محكوم می شود. اگر ارتكاب سرقت با مشاركت باندهای سرقت و با نقشه قبلی صورت گرفته باشد تنبیه می تواند تا بند 20 تشدید شود. همچنین در صورت كتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلی نیز یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 (به جز بند 6) اعمال می شود.

4/2/الف - سرقت اموال دانشگاه :

علاوه بر محكومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 19 اعمال می شود. به علاوه اعمال تنبیه بند 7 نیز چنانچه تخلف در خوابگاه واقع شده باشد مجاز است.

4/3/الف - سرقت و یا خرید، فروش یا افشای سوالات یا ورقه های امتحانی :

متخلف علاوه بر محكومیت به بند 6 به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 با یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 15 تا 18 محكوم می شود.

5/الف - ارتشاء، كلاهبرداری، اختلاس

5/1/الف - اخذ یا دادن رشوه یا كلاهبرداری از شخصیتهای حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه :

در صورت محكومیت قضایی متخلف به یكی از بندهای 1 تا 5 محكوم می شود.

5/2/الف - اخذ یا دادن رشوه از یا به یكی از دانشگاهیان :

متخلف به یكی از بندهای 1 تا 5 محكوم می شود. در صورتی كه ارتكاب جرم منجر به نمره قبولی متخلف در یكی از دروس دانشگاهی شده باشد به تنبیه بند 6 و یكی از تنبیهات بندهای 9 تا 10 نیز محكوم می شود.

5/3/الف - كلاهبرداری در دانشگاه :

علاوه بر محكومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8، متخلف به یكی از بندهای 3 تا 5 محكوم می شود.

5/4/الف - اختلاس :

در صورت محكومیت قضایی، متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و میزان مشاركت در آن، علاوه بر جبران خسارت طبق بند 8، به یكی از بندهای 3 تا 5 یا 9 تا 13 محكوم می شود.

6/الف - قتل عمد

6/1/الف - ارتكاب قتل :

در صورت محكومیت قضایی، تنبیه بندهای 19 تا 20 در خصوص وی لازم الاجراء است.

6/2/الف - شركت یا معاونت در قتل :

در صورت محكومیت قضائی، یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 15 تا 20 اعمال می شود.

تبصره : چنانچه دانشجویی به دلیل قتل غیرعمد به حبس محكوم شده باشد، مدت حبس مرخصی تحصیلی محسوب می شود.


ب- رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری

1/ب - تقلب در امتحان متخلف

چنانچه از تقلب منتفع شده باشد به تنبیه مندرج در بند 6 در خصوص امتحان یا درس مربوط و متناسب با نوع تقلب به یكی از تنبیهات بندهای 1 تا 5 محكوم می شود. در صورت تكرار تخلف، تنبیه به یكی از بندهای 9 تا 12 قابل تشدید است.

2/ب - فرستادن شخص دیگری بجای خود به امتحان یا شركت بجای دیگری در امتحان

2/1/ب - فرستادن دیگری به جای خود در امتحان :

متخلف به تنبیه مندرج در بند 6 و یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محكوم می شود.

2/2/ب - شركت بجای دیگری در امتحان :

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محكوم می شود.

تبصره 1 : كلیه آزمون هایی كه از سوی دانشگاه به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعلام می شوند، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب می شوند.

تبصره 2 : نقص مقررات جلسه امتحان بدون ارتكاب فعلی از جانب مختلف با وجود قرائن دیگر كه عامل معنوی در تخلف تقلب را محرز نكند، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب نمی شود.

3/ب - ارتكاب هر فعلی از سوی اشخاص حقیقی كه موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود.

3/1/ب - اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه :

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 8 (بجز بند 6) محكوم می شود.

3/2/ب - اخلال یا ایجاد وقفه در برنامه ها یا نظم دانشگاه :

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 (بجز بند 6) محكوم می شود. در صورتی كه اخلال در نظم منجر به ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محكوم می شود. در صورتی كه اخلال منجر به آشوب یا تحریك دیگران یا تشكیل گروه همراه باشد، تنبیه می تواند به بندهای 11 تا 13 تشدید شود. در صوری كه اخلال یا آشوب همراه با ضرب و جرح باشد تنبیه می تواند تا بند 15 تشدید شود.

3/3/ب - عدم رعایت مقررات دانشگاه :

علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آئین نامه های مربوط (مشروط به عدم تناقض آن ها با آئین نامه انضباطی و شیوه اجرایی آن)، متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 و 2 محكوم می شود و در صورت تكرار، این تنبیه تا موارد مندرج در بندهای 3 تا 5 و 7 تا 10 قابل تشدید است.

4/3/ب - عدم رعایت مقررات خوابگاه :

علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آئین نامه های مربوط (مشروط به عدم تناقض آن ها با آئین نامه انضباطی و شیوه نامه اجرایی آن)، متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 و 2 محكوم می شود و در صورت تكرار تنبیه تا بندهای 3 تا 5 و 7 قابل تشدید است.

3/5/ب - دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا كتمان حقایق :

چنانچه دادن اطلاعات ناصحیح یا كتمان حقایق، اعم از شفاهی یا كتبی، باعث انتفاع دانشجو یا اختلال در برنامه های دانشگاه شود، علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آئین نامه های مربوط، متخلف به یكی از تنبیهات بندهای 1 تا 8 (بجز بند 6) محكوم می شود.

4/ب - ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت

4/1/ب - ایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانت در امانت داری از اموال عمومی :

مرتكب علاوه بر محكومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8، به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 10 (بجز بند 6) محكوم می شود.

4/2/ب - ایراد خسارت به اموال شخصی یا خیانت در امانت داری از اموال شخصی :

در صورت شكایت صاحب مال، علاوه بر محكومیت به جبران خسارت طبق بند 8، یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 اعمال می شود.


ج - رسیدگی به تخلفات سیاسی

1/ج - دادن اطلاعات خلاف واقع یا كتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهك های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها.

متخلف، به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محكوم می شود. اگر تخلف منجر به انتفاع گروهك های مذكور گردد، تنبیه می تواند از بندهای 9 تا 14 صادر شود.

2/ج - عضویت در گروهك های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها.

2/1/ج - عضویت یا هواداری از گروه های غیرقانونی منحله (گروه هایی كه به موجب احكام قضایی فعالیت آن ها ممنوع شده باشد):

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محكوم می شود.

2/2/ج - انجام اعمالی كه به نفع گروههای غیرقانونی منحله باشد:

تنبیه متخلف از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 12 تعیین می شود.

3/ج - فعالیت و تبلیغ به نفع گروهك ها و مكاتب الحادی غیرقانونی

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محكوم می شود. در صورتی كه فعالیتی به نفع گروهك های محارب و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 14 محكوم می شود.

4/ج - توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتكاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی ( مانند فحاشی و استعمال الفاظ ركیك بطور شفاهی یا كتبی از طریق شعار نویسی ، پخش اعلامیه و ... )

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 8 (بجز بند 6) محكوم می شود. در صورتی كه ارتكاب عمل بصورت جمعی و به قصد ایجاد بلوا و آشوب صورت گیرد یا بطور مكرر و بدون توجه به تنبیهات قبلی واقع شود می تواند از بندهای 9 تا 13 صادر شود.

5/ج - ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

تنبیه متخلف از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 13 (بجز بند 6) تعیین می شود. اگر بلوا در جهت ضربه زدن به اركان نظام و با هماهنگی و برنامه ریزی یا با هدایت از گروههای غیرقانونی خارج از دانشگاه باشد.


د - رسیدگی به تخلفات اخلاقی

1/د - استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه موارد

1/1/د - استفاده از مواد مخدر (یا سایر داروهای اعتیاد آور یا روانگردان):

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 (بجز بند 6) محكوم می شود.

2/1/د - اعتیاد به مواد مخدر (یا سایر داروهای اعتیادآور یا روانگردان) :

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محكوم و در صورت عدم توجه به تنبیهات قبلی به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 18 محكوم می شود.

تبصره : اخذ آزمایش اعتیاد بصورت محرمانه از افراد مشكوك با اجازه معاون دانشجویی مجاز است. بعلاوه ادامه تحصیل دانشجوی معتاد كه به یكی از بندهای 9 تا 18 محكوم شده باشد منوط به منفی بودن آزمایش مذكور پس از پایان دوره محرومیت است.

1/3/د - نگهداری، خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر (یا سایر داروهای اعتیادآور یا روانگردان) :

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 13 محكوم می شود و در صورتی كه اماكن وابسته یا مربوط به دانشگاه برای این منظور بهره برداری شده باشد تنبیه وی تا بند 18 قابل تشدید است.

1/4/د - تشكیل جلسه یا همكاری برای استعمال مواد مخدر (یا سایر داروهای اعتیادآور یا روانگردان):

متخلف، در صورت استفاده از اماكن وابسته به دانشگاه به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 16 محكوم می شود.

1/5/د - استفاده از مشروبات الكلی:

متخلف، به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محكوم می شود. اگر تخلف در اماكن وابسته یا مربوط به دانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومی داشته باشد تنبیه وی می تواند از تنبیهات مندرج در بندهای 7 و 9 صادر شود.

1/6/د - خرید و فروش و توزیع مشروبات الكلی :

متخلف، به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 12 محكوم می شود. در صورتی كه از اماكن وابسته به دانشگاه برای این منظور بهره برداری شده باشد علاوه بر اعمال بند 7، تنبیه وی تا بند 18 قابل تشدید است.

1/7/د - تشكیل جلسه برای استفاده از مشروبات الكلی :

متخلف، به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 11 تا 18 محكوم می شود.

1/8/د - ارتكاب قمار:

متخلف، به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 4 محكوم می شود.

2/د - استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوح های رایانه ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش یا تكثیر و توزیع این گونه وسایل.

2/1/د - استفاده از فرآورده های صوتی و تصویری غیرمجاز عكس فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن:

متخلف، به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 و یا 7 محكوم می شود.

3/د - عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیرمنطبق با شئون دانشگاه یا آرایش مبتذل

متخلف، به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 و در صورت اصرار و تكرار، متناسب با عرف حاكم بر محیط به یكی از بندهای 7 تا 9 محكوم می شود.

4/د - استفاده یا توزیع تكثیر كتب، مجلات، عكسهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب

4/1/د - استفاده از كتب مجلات عكسهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب :

چنانچه متخلف از محیط با امكانات دانشگاهی برای این منظور استفاده كرده باشد به یكی از تنبیهات بندهای 1 تا 5 و یا 7 محكوم می شود.

4/2/د - توزیع یا تكثیر كتب مجلات عكسهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب :

متخلف به یكی از بندهای 5 تا 12 بجز بند 6 محكوم می شود.

5/د - عدم رعایت شئون دانشجویی

1/5/د - ارتكاب اعمال یا رفتاری كه خلاف منزلت دانشجویی محسوب می شود (مانند عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری، ایجاد درگیری و ...)

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 4 محكوم می شود.

تبصره : رسیدگی به تخلفاتی كه خارج از محیط دانشگاه صورت گیرد، چنانچه به حیثیت و شئون دانشگاهیان لطمه وارد آورد، مشمول این بند خواهد بود.

5/2/د - عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با محرم:

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 4 و در صورت تكرار، تا بند 9 (به جز بند 6) محكوم می شود.

3/5/د - ایجاد مزاحمت در صورت وجود شاكی خصوصی و یا چنانچه احتمال تجری و ادامه مزاحمت یا بروز آثار نامطلوب در دانشگاه وجود داشته باشد

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محكوم می شود.

6/د - داشتن رابطه نامشروع در صورتی كه تخلف آثار علنی و مشهود داشته باشد

متخلف به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 (بجز بند 6) محكوم می شود. چنانچه تخلف در موارد مختلف واقع شده و شاكی خصوصی داشته و یا متخلف دارای سابقه سوء انضباطی در تخلفات اخلاقی باشد، می توان تا بند 12 و یا یك یا بندهای 17 یا 18 محكوم نمود.

7/د - تشكیل یا شركت در جلسات نامشروع

1/7/د - شركت در جلسه نامشروع

متخلف، به یكی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 (بجز بند 6) محكوم می شود. همچنین در صورت وجود سابقه سوء انضباطی در زمینه تخلفات اخلاقی تنبیه بند 17 می تواند صادر شود.

7/2/د - تشكیل جلسات نامشروع یا همكاری در تشكیل جلسه نامشروع :

تنبیه متخلف از بین تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 12 و در صورت وجود سابقه سوء انضباطی در زمینه تخلفات اخلاقی یكی از بندهای 17 و 18 می تواند تعیین شود.

8/د - انجام عمل منافی عفت تنبیه

متخلف از بین تنبیهات مندرج در بندهای 5 تا 12 (بجز بند 6) و در صورت محكومیت در مراجع قضایی یكی از تنبیهات بندهای 13 تا 20 تعیین می شود.


 

تصاویر همدان

تصاویر مركز

آمار بازدید کنندگان

امروز6
دیروز7
هفته13
ماه212
کل36028

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی